Selamat Datang Pelawat  

  Ahad, 20hb Ogos 2017  

 

INFO KORPORAT

 

PEPERIKSAAN

 

PERKHIDMATAN ONLINE

Ujian MUET > Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon

 

ARAHAN DAN PANDUAN PENDAFTARAN CALON

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST(MUET) TAHUN 2012 (APKM)
  Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon MUET ini mengandung maklumat yang berikut:
  1 Syarat kelayakan untuk menduduki MUET
2 Tempoh sah laku
  3 Kertas yang ditawarkan
  4 Bayaran untuk menduduki ujian
  5 Cara pendaftaran calon MUET
   

5.1

Calon sekolah/institusi
    5.2 Calon persendirian individu
  6 Calon istimewa
  7 Slip Pendaftaran Calon (MUET/PP)
  8 Tarikh pendaftaran dan tarikh ujian
  9 Angka giliran calon dan pusat ujian
  10 Slip Daftar MUET (MUET/D)
  11 Perpindahan pusat ujian
  12 Penarikan diri
  13 Keputusan MUET
  14 Rayuan semak semula keputusan MUET
     
1 SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI MUET
 

Tiada sebarang syarat yang dikenakan untuk menduduki MUET.

   
2 TEMPOH SAH LAKU
 

Keputusan MUET yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, tempoh sah lakunya adalah sehingga 18 Julai 2013 manakala keputusan MUET yang dikeluarkan mulai tahun 2009, tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.

   
3 KOMPONEN MUET
  Kertas yang ditawarkan dalam ujian MUET meliputi empat kertas seperti yang berikut:

Kod Kertas

Nama Kertas

800/1

Listening (30 minit)

800/2

Speaking (30 minit)

800/3

Reading (90 minit)

800/4

Writing (90 minit)

  *

Maklumat lanjut sila rujuk Sukatan Pelajaran MUET (Regulations, Test Specifications, Test Format, and Sample Questions) yang dapat diperoleh melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

   
4 BAYARAN UNTUK MENDUDUKI UJIAN
  (a) Bayaran untuk menduduki ujian MUET adalah seperti yang berikut:
   

Yuran pendaftaran

RM  40.00

Yuran mata pelajaran

RM  60.00

Jumlah

RM100.00

   

Bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari www.mesp.gov.my/online.

   

Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC.

  (b)

Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Slip Pendaftaran MUET (MUET/PP) untuk rujukan calon.

   
5 CARA PENDAFTARAN CALON MUET
5.1 Calon Sekolah/Institusi
    (a)

Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara online melalui laman Web MPM www.mpm.edu.my atau http://www.mesp.gov.my/online

    (b)

Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri (SPP JPN) hendaklah terlebih dahulu mengemaskini maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat ujian sebelum pendaftaran dibuka.

    (c)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada SPP JPN dan Pegawai Pelajaran Daerah (PPD).

    (d)

Taklimat tentang kaedah pendaftaran secara online di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD.

    (e)

Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon MUET untuk sekolah/institusi melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

    (f)

Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada SPP JPN untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam http://www.mesp.gov.my/online yang terpapar pada ikon sekolah untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

    (g)

Pengetua sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk mengurus pendaftaran sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut:

      (i) Mengemaskini maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran online
      (ii) Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki MUET
      (iii)

Mengenalpasti calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.

      (iv)

Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi yang ingin menduduki MUET

      (v)

Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui slip pendaftaran MUET (MUET/PP) seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan dan maklumat lain yang tercatat pada MUET/PP adalah betul, dan mengemaskininya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum talian pendaftaran online di sekolah ditamatkan. MUET/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Daftar MUET (MUET/D) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan MUET/D).

      (vi)

Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum talian pendaftaran online di sekolah/institusi ditamatkan

      (vii)

Menyemak Slip Daftar MUET (MUET/D) bagi calon sekolah/institusinya dan memastikan MUET/D dicetak oleh calon sebagai tiket untuk menduduki ujian

      (viii)

Memaklumkan maklumat calon sekolah/institusinya yang tercicir kepada SPP JPN atau Majlis Peperiksan Malaysia jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan MUET/D dengan kadar SEGERA

      (ix)

Online dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh SPP JPN

     
5.2 Calon Persendirian individu
    (a)

Pendaftaran calon persendirian individu individu dibuat secara online melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my atau http://www.mesp.gov.my/online.

    (b)

Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran MUET melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu yang terpapar pada ikon calon persendirian individu dalam http://www.mesp.gov.my/online untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

    (c)

Calon boleh memilih pusat ujian yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara online tetapi kelulusan adalah tertakluk kepada SPP JPN. SPP JPN berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.

    (d)

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan juga mendaftar secara online tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah calon istimewa dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.

   
6 CALON ISTIMEWA
  (a)

Calon istimewa dari segi penglihatan (buta atau rabun),  anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau), dan selain daripada yang dinyatakan hendaklah dimaklumkan kepada SPP JPN selewat-lewatnya pada 24 November 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012, 13 Februari 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012, dan 20 Ogos 2012 bagi MUET Sesi November 2012.

  (b)

Maklumat tentang ketidakupayaan dan keistimewaan yang dipohon hendaklah dimaklumkan dengan jelas dan lengkap dalam borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) (mana-mana yang berkenaan) mengikut jenis ketidakupayaan. Sila sertakan salinan dokumen sebagai bukti ketidakupayaan yang dialami seperti laporan perubatan, Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pengesahan Pengetua (jika calon sekolah/institusi). Kemudahan yang boleh diberikan kepada calon istimewa hanya akan dipertimbangkan jika borang MUET/5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) (mana-mana yang berkenaan) diterima oleh MPM.

  (c)

Borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006) dapat diperoleh dan dicetak daripada laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

Untuk mendapatkan borang yang berkaitan, sila klik borang MUET/C5 atau MUET/C6(Pindaan 2006).

   
7 SLIP PENDAFTARAN CALON (MUET/PP)
  (a)

Butiran pendaftaran awal calon boleh disemak melalui slip pendaftaran calon (MUET/PP). Bagi calon sekolah/institusi, jika terdapat sebarang pindaan pada nombor Kad Pengendalan atau ejaan nama, sila kemukakan pindaan tersebut kepada SUP sekolah/institusi untuk dikemaskinikan.

  (b)

Calon persendirian individu perlu mengemaskini butiran pendaftaran sendiri secara online tetapi pengemaskinian tersebut hanya dihadkan sebanyak dua kali sahaja.

 
8 TARIKH PENDAFTARAN DAN TARIKH UJIAN

Perkara

MUET 2012

Sesi Mac

Sesi Julai

Sesi November

Tarikh Pendaftaran Dibuka

1 November 2011

2 April 2012

9 Julai 2012

Tarikh Pendaftaran Ditutup

17 November 2011

(Semua Jenis Calon)

19 April 2012             (Semua Jenis Calon)

26 Julai 2012             (Semua Jenis Calon)

19 Januari 2012                 (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Akhir Tahun 2011)

3 Mei 2012                    (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Sesi Mac 2012)

26 September 2012                    (Calon yang ingin memperbaiki keputusan MUET Sesi Julai 2012)

Tarikh Tutup Perpindahan Pusat Ujian

28 Disember 2011

23 Mei 2012

29 Ogos 2012

Tarikh Ujian Speaking MUET

20, 21, 22, 23                  Februari 2012

9, 10, 11, 12                       Julai 2012

15, 16, 17, 18                 Oktober 2012

Tarikh Ujian Bertulis

3 Mac 2012

28 Julai 2012

10 November 2012

  * Kalendar Peperiksaan STPM dan MUET 2012 dapat diperoleh dan dicetak di laman Web MPM www.mpm.edu.my.
   
9 ANGKA GILIRAN CALON DAN PUSAT UJIAN
  (a)

Angka giliran calon bagi semua calon akan ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Angka giliran calon ini akan diberitahu melalui Slip Daftar MUET (MUET/D). 

  (b)

Penempatan calon persendirian individu di sesebuah pusat ujian adalah tertakluk kepada kelulusan SPP JPN. SPP JPN berhak untuk memindahkan calon persendirian individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.

  (c)

SPP JPN juga boleh menumpangkan calon sekolah/institusi di pusat lain jika difikirkan bilangan calon di sekolah/institusi tersebut tidak ekonomik dari segi pengendalian ujian. Namun demikian, pertimbangan ini perlu mengambil kira beberapa faktor seperti kedudukan geografi/lokasi dan latar belakang calon di sekolah/institusi tersebut. Namun demikian, perbincangan/perundingan dengan Pengetua sekolah/institusi yang berkenaan perlu dibuat sebelum tindakan ini diambil. 

     
10 SLIP DAFTAR MUET (MUET/D)
  (a)

Pengesahan butiran pendaftaran calon untuk menduduki MUET akan diberitahu kepada calon dalam Slip Daftar MUET (MUET/D) melalui laman Web MPM www.mpm.edu.my mulai pada 23 Disember 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012, 31 Mei 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012, dan 6 September 2012 bagi MUET Sesi November 2012. Jika maklumat calon tiada dalam senarai MUET/D, sila hubungi terus Majlis Peperiksaan Malaysia dengan kadar SEGERA. Bagi calon sekolah/institusi, sila hubungi Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing.

  (b)

Calon perlu mencetak MUET/D sendiri dan membawanya ke pusat ujian pada hari ujian sebagai tiket untuk menduduki ujian.

  (c)

Calon hendaklah menyemak butiran yang tercatat pada MUET/D seperti nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, angka giliran, pusat untuk menduduki ujian, tarikh, dan waktu ujian. Jika terdapat kesilapan, calon dikehendaki membuat pindaan pada slip MUET/D tersebut dan memulangkannya kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Pengetua sekolah/institusi masing-masing bagi calon sekolah/institusi atau menghantarnya terus ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) bagi calon persendirian individu sebelum ujian pertama bermula. Pembetulan maklumat juga hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Pengawas di pusat ujian untuk dicatatkan dalam Buku Rekod Pengawasan. Pembetulan hanya akan dibuat pada slip keputusan MUET yang akan dikeluarkan kelak.

  (d)

Calon hendaklah memastikan bahawa ejaan nama dan nombor kad pengenalan yang betul tertera pada Slip Daftar MUET (MUET/D). Calon hendaklah menggunakan nombor kad pengenalan yang sama semasa ujian kelak. Sebarang kesilapan akan menimbulkan salah faham dengan Pengawas ujian kelak dan akan menyusahkan calon sendiri.

  (e)

Calon boleh menyemak status pendaftaran melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip MUET <jarak>INFO<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.

     
11 PERPINDAHAN PUSAT UJIAN
  (a)

Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah. Permohonan untuk berpindah pusat ujian dalam bandar yang sama tidak dibenarkan. Pemohon hendaklah melengkapkan borang  Permohonan Perpindahan Pusat Ujian (MUET/C2) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my. Permohonan hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri.

  (b)

Bayaran perpindahan pusat ujian ialah RM25.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan.

  (c)

Tarikh tutup permohonan perpindahan pusat ujian ialah pada 28 Disember 2011 bagi MUET Sesi Mac 2012, 23 Mei 2012 bagi MUET Sesi Julai 2012, dan 29 Ogos 2012 bagi MUET Sesi November 2012. Status permohonan perpindahan pusat ujian boleh disemak di laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

Untuk mendapatkan borang MUET/C2, sila klik di sini.

     
12 PENARIKAN DIRI
  (a)

Calon yang menarik diri daripada menduduki MUET dikehendaki mengisi borang Calon Menarik Diri (MUET/C4) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia bersama dengan surat buktinya sekali sebelum calon menduduki kertas ujian MUET yang pertama.

  (b)

Calon yang menarik diri daripada menduduki ujian tidak akan dikembalikan yuran ujian kecuali calon yang sakit berpanjangan (surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan hendaklah dikemukakan) atau calon yang meninggal dunia (salinan surat Perakuan Kematian hendaklah dikemukakan oleh warisnya).

Untuk mendapatkan borang MUET/C4, sila klik di sini.

     
13 KEPUTUSAN MUET
 

Keputusan MUET bagi calon sekolah/institusi akan dihantar kepada Pengetua sekolah/institusi berkenaan melalui SPP JPN manakala bagi calon persendirian individu, keputusan akan dihantar melalui pos.

Calon juga boleh menyemak keputusan ujian melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my atau melalui SMS dengan menaip MUET<jarak>RESULT<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.

     
14 RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN MUET
  Calon boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET. Caj bagi rayuan menyemak semula keputusan ujian MUET ialah RM70.00. Tarikh tutup rayuan semak semula ini ialah dua minggu selepas tarikh keputusan ujian MUET diumumkan. Maklumat lanjut tentang rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET dapat diperoleh melalui laman Web Majlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my.

 

 

 

 

:: E-MEL STAF

  :: CARIAN
  :: BERITA TERKINI

Semakan Pendaftaran Ujian MUET Bagi Sesi Mac Tahun 2012

Semakan bagi pendaftaran MUET atau cetakan MUET/D boleh dibuat bermula pada 23 Disember 2011 jam 10.00 pagi.
Hubungi MPM jika maklumat anda tiada semasa membuat semakan.

Semak melalui SMS: taip MUET INFO<>No.K/P hantar ke 15888

---------------------------------

Pendaftaran MUET Sesi Mac 2012


Tarikh tutup:
17 November 2011

-------------------------------

Jadual Peperiksaan STPM tahun 2011 telah boleh dimuat turun.
Sila layari http://www.mpm.edu.my

  :: KALENDAR

<<   Ogos 2017   >>

Aha

Isn

Sel

Rab

Kha

Jum

Sab

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: TARIKH KEMAS KINI

5 Disember 2011

  :: MS ISO 9001:2008

MPM telah dianugerahi
Sijil MS ISO 9001:2008
oleh SIRIM QAS International dan IQNET

  :: BILANGAN PELAWAT

  19497344 

 

:: HUBUNGI KAMI

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
PERSIARAN 1
BANDAR BARU SELAYANG
68100 BATU CAVES
SELANGOR DARUL EHSAN


TEL: 03-61369663
FAKS: 03-61361488

SEBARANG PERTANYAAN SILA EMEL KEPADA

ppa@mpm.edu.my

PENAFIAN
Kerajaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang disediakan melalui laman web ini. 
Hakcipta terpelihara @ 2004 - Majlis Peperiksaan Malaysia
Konsep dan Rekabentuk oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
.  
webmaster@mpm.edu.my